Predmet nadväzuje na zručnosti nadobudnuté v kvantitatívne orientovaných predmetoch (predovšetkým ekonometria, pravdepodobnosť a štatistika, štatistické metódy vo verejnej správe, demografia a sociálna štatistika). Ide o metodický predmet, ktorého cieľom je predstaviť študentom vybrané metódy analýzy priestorových údajov s dôrazom na priestorovú štatistiku a ekonometriu. Dôraz je kladený na praktickú aplikáciu metód a tvorbu mapových výstupov. Cvičenia sú vedené v počítačových laboratóriách. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný samostatne pracovať s priestorovými údajmi, tvoriť tematické mapy a analyzovať priestorovú štruktúru údajov. Absolventi budú zároveň schopní samostatne odhadovať štandardné priestorové ekonometrické modely a testovať ich v prostredí voľne dostupného softvéru R. V predmete si študenti osvojujú štandardné metódy analýzy priestorových údajov, čo je okrem iného nevyhnutné pre tvorbu kvalitných regionálnych analýz. Získané znalosti a zručnosti využijú študenti aj pri tvorbe analyticky časti diplomovej práce.