Do tejto kategórie patria kurzy (predmety)  vyučované v I.ročníku II. stupňa