Do tejto kategórie patria kurzy (predmety)  vyučované v III.ročníku I. stupňa