Predmet teória hier je zameraný na rozhodovanie v neurčitosti. Vyučuje sa tu štandardná teória konečných a nekonečných hier a teória kooperatívnych a nekooperatívnych hier. Rozhodovanie za úplnej a neúplnej informácie.

Predmet nadväzuje na poznatky nadobudnuté v predmetoch Podnik a podnikanie, Manažment a Základy manažérskych informačných systémov. Jedným z prejavov moderného manažmentu je zásadná zmena prístupov k riadeniu a organizačným štruktúram súčasných firiem.
Cieľom predmetu je poskytnúť komplexné poznatky z oblasti projektového manažmentu, pre oblasť plánovania, koordinácie a kontroly komplexných a diverzifikovaných činností. Študent sa oboznámi s jednotlivými aktivitami, ktoré sú potrebné pre riadenie projektov, čo následne umožní predpovedať resp. predvídať možné problémy a tým zaistiť úspešné ukončenie projektu. Po ukončení predmetu bude študent vedieť riadiť projekt v súlade so svetovými trendmi moderného projektového manažmentu. Súčasťou predmetu je využitie software na podporu riadenia projektov MS Project v počítačových učebniach pre prípravu praktických projektov.

 

Študijné a podporné materiály k predmetu Elektronické služby v bankovníctve.

Poslanie a ciele predmetu:

Predmet nadväzuje na predchádzajúce znalosti z mikro a makroekonómie. Jeho obsahovou náplňou je svetová ekonomika. V nej ide o skúmanie a analýzu ekonomických procesov, poznávanie a využívanie zákonitostí vývoja svetového hospodárstva, s osobitným zreteľom na globalizačné a integračné vývinové tendencie.

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o svetovej ekonomike, o jej štruktúre a fungovaní v súčasnosti, o hlavných formách a prejavoch medzinárodných ekonomických vzťahov. Študenti majú získať schopnosť poznávať ekonomické prostredie, ktoré ovplyvňuje rozhodovanie v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov predovšetkým z hľadiska interdependenčných vzťahov medzi jednotlivými ekonomikami sveta.