Do tejto kategórie patria kurzy (predmety)  vyučované v II.ročníku I. stupňa