Predmet PvSR 2 je zameraný na praktickú stránku problematiky daní v SR.

Počas predmetu sa oboznámite s vypĺňaním konkrétnych daňových priznaní, spôsobom odovzdávaním daňových priznaní, úhrad daňových povinností a spôsobom komunikácie so správcom dane.

Okruh daní, ktorým sa budeme venovať:

1.) Miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa)

2.) Daň z motorových vozidiel

3.) DPH - daňové priznanie podľa §7a, daňové priznanie DPH platiteľa dane, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz

4.) Daň z príjmov fyzickej osoby (typ A, typ B)

5.) Daň z príjmov právnickej osoby

Cieľom predmetu je, aby sa študenti už počas štúdia zorientovali sa na trhu práce, prakticky si overili znalosti získané štúdiom v praxi a získali schopnosť ich využiť u svojho potenciálneho zamestnávateľa po ukončení štúdia. Očakávaný efekt vo vzťahu k diplomovej práci spočíva v tom, že študent preukáže schopnosť prepojiť teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami získanými počas praxe a zužitkovať ich pri písaní diplomovej práce.