Cieľom predmetu je predstaviť študentom problematiku hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov na základe konceptov hodnota za peniaze, „evidence based policy making“ a smart governance. Cvičenia sú zamerané prakticky, ich cieľom je umožniť študentom aplikovať metódy a nástroje priamo na reálnych dátach v organizáciách verejného sektora. Pri realizácii cvičení sa predpokladá priamo spolupráca s Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice.

 Po ukončení predmetu študent získa:

Kompetentnosti: tímová spolupráca, analytické myslenie, schopnosť identifikovať a riešiť štruktúrovaný problém, interpretovať a prezentovať výsledky realizovaných analýz.

Vedomosti: cost-benefit, cost-effectivenss a cost-utility analýza, analýza rizika, miera medzery vo financovaní, analýza ekonomických dopadov a prínosov, parametrické a neparametrické metódy efektivity verejných výdavkov.

Zručnosti: samostatné spracovanie cost-benefit analýzy, práca s dátami, aplikácia paramtrických a neparametrických metód pri analýze efektívnosti, interpretácia výsledkov analýz, návrh riešení.

Metódy výučby:

Na predmete je využívaná kombinácia klasických a inovatívnych metód výučby.

Prednášky z predmetu využívajú kombináciu expozičných a fixačných metód prostredníctvom kombinácie frontálnej a on-line výučby. Prostredníctvom demonštračných a diskusných metód je dôraz kladený na vysvetlenie základných pojmov postupov a predovšetkým na podporu analytického myslenia a hľadania logických súvislostí pomocou indukcie a dedukcie.

Na cvičenia z predmetu sa využívajú predovšetkým fixačné a diagnostické a klasifikačné metódy s cieľom prakticky aplikovať získané poznatky. Študent sú na cvičeniach podnecovaní aplikácii analytických metód a interpretácii získaných výsledkov v širších súvislostiach.