Predmet Medzinárodné formy podnikania nadväzuje na poznatky z premetu Svetová ekonomika. Jeho základnou úlohou je poskytnúť študentom systematické poznatky o medzinárodnej podnikovej spolupráci, jej formách, vývoji, podpore zo strany vládnych inštitúcií, súčasnom stave a trendoch. Študenti majú získať schopnosť poznávať medzinárodné ekonomické prostredie, ktoré ovplyvňuje rozhodovanie v sfére medzinárodného podnikania a financií.