Cieľom predmetu finančné rozhodovanie je umožniť študentom:
Získať prehľad o princípoch a metódach rozhodovacieho procesu, poskytnúť základné poznatky nevyhnutné pre ich aplikáciu pri riešení zložitých problémov rozhodovania v ekonomickej oblasti. Naučiť správne formulovať predkladané ekonomické problémy a prostredníctvom vhodných softvérových nástrojov ich riešiť. Získať praktické skúsenosti s využitím simulačných a optimalizačných nástrojov pri riešení zložitých rozhodovacích problémov.  Oboznámiť s procesom objavovania znalostí v databázach a poukázať na jeho efektívne využitie v rôznych odvetviach v praxi
Stručná osnova predmetu
Systém, systémová analýza a syntéza, matematické modelovanie a simulácia, nástroje na štrukturalizáciu problémov rozhodovania, rozhodovacie techniky – grid analýzy, pravdepodobnostné stromy, analýza scenárov, viackriteriálne rozhodovania, AHP (Analytical Hierarchy Process) – podstata a využitie, simulačné a optimalizačné metódy v procese rozhodovania, proces objavovania znalostí v databázach – KDD, data-mining – DM, popisné dolovanie v dátach (metódy charakterizácie a porovnávania), prediktívne dolovanie v dátach (klasifikácia, predikcia), asociačné pravidlá, syntéza rozhodovacích metód, vybrané aplikačné problémy rozhodovacích nástrojov.