Cieľom predmetu je poskytnúť komplexné poznatky z oblasti marketingu. Oboznámiť študentov s princípmi tvorby marketingovej stratégie, marketingového plánu a jednotlivých častí marketingového mixu. Predmet je zameraný aj na špecifiká marketingového mixu služieb. Poskytuje praktické návody na aplikáciu marketingových praktík v praxi.