Predmet poskytuje študentom poznatky z oblasti Finančno-ekonomickej analýzy podniku. Predmet nadväzuje predovšetkým na poznatky nadobudnuté v predmetoch Účtovníctvo a Podnik a podnikanie. Študentom sú priblížené postupy hodnotenia finančnej situácie podniku  na základe údajov z účtovných závierok reálnych podnikov. správna ekonomická interpretácia dosiahnutých finančných výsledkov môže odhaliť nedostatky v činnosti podnikov a prispieť k hľadaniu účinných opatrení na posilnenie ich konkurenčného postavenia. Študenti ďalej nadobudnú základné poznatky o metódach prognózovania finančného zdravia  podniku. Poznatky nadobudnuté po absolvovaní predmetu umožnia absolventovi uskutočniť základné finančné analýzy vybraného podniku. Praktickú stránku predmetu študenti absolvujú v počítačovom laboratóriu v exceli.