Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné poznatky z oblasti teritoriálneho marketingu, najmä z oblasti regionálneho a mestského marketingu. Študenti budú mať dostatok teoretických a praktických informácií o tvorbe marketingovej stratégie miest a obcí. Predmet je zameraný na oboznámenie študentov s marketingovými analýzami územia, ako napríklad analýza faktorov miest a obcí, potenciálu miest, konkurencie ako aj tvorbu marketingovej komunikačnej stratégie miest a obcí. Zároveň sa zameriava na špecifické metódy marketingového výskumu v oblasti miest, ako napríklad metaplantechnik či delfská metóda a pod. Samostatnú časť predmetu tvorí marketing destinácie, pričom študenti získajú poznatky o tvorbe taktického marketingového plánu destinácie. Posledná časť je zameraná na problematiku kultúrneho sektora a uplatnenie marketingu v oblasti kultúry.