Podľa posledných dostupných údajov Svetovej banky sa ekonomická úroveň svetových ekonomík vyjadrená ukazovateľom HDP (v PPS USD) na osobu za rok pohybuje medzi približne 800 a 125 000. Podľa ďalších odhadov žije takmer 10 % celosvetovej populácie pod hranicou extrémnej chudoby 1,90 USD (2011 PPP) na deň. Pod hranicou chudoby 5,50 USD (2011 PPP) žije takmer 45 % celosvetovej populácie. Hoci za posledné desaťročia došlo k výraznému progresu v riešení problému celosvetovej chudoby, veľká časť svetovej populácie tomuto problému stále čelí.

Cieľom predmetu je, okrem iného, hľadať odpovede na otázky, aké sú dôvody výrazných rozdielov v ekonomickej úrovni medzi krajinami a prečo veľká časť svetovej populácie žije v materiálnom nedostatku. Predmet reaguje na tieto a ďalšie aktuálne výzvy ekonomického rozvoja a problematiku chudoby. Okrem tradičných tém úzko s súvisiacich s ekonomickým rozvojom a chudobou sa predmet dotkne aj tém ako úloha sociálneho kapitálu, identity a kultúry v (ekonomickom) rozvoji. Hoci problematika rozvoja sa v prevažnej miere týka rozvojových krajín, predmet sa bude venovať aj problémom rozvinutých ekonomík.