Predmet poskytuje študentom poznatky z predmetu demografie a sociálnej štatistiky, čo prispeje študentovi k pochopeniu základných princípov zberu a spracovania demografických údajov a údajov z oblasti sociálnej štatistiky. Predmet nadväzuje predovšetkým na poznatky nadobudnuté v predmetoch pravdepodobnosť a štatistika a štatistické metódy vo verejnej správe. Študentom sú priblížené poznatky v oblasti demografickej štatistiky, migračnej štatistiky, projekcie vývoja obyvateľstva; vybraných štatistických zisťovaniach u obyvateľstva vrátane výberových zisťovaní o príjmoch, výdavkoch a životných podmienkach domácností, sociálnych indikátorov definovaných Eurostatom; štatistiky práce a miezd; štatistiky zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej ochrany, kultúry, kriminality. Študenti ďalej nadobudnú základné poznatky z oblasti tvorby a aplikácie úmrtnostných tabuliek a demografického modelovania. Poznatky nadobudnuté po absolvovaní predmetu umožnia absolventovi uskutočňovať základné analýzy z oblasti štatistiky obyvateľstva a sociálnej štatistiky. Pochopenie princípov metodiky zisťovaní zároveň umožní absolventovi navrhnúť jednoduché výberové zisťovania zamerané na sociálne štatistiky. Praktickú stránku predmetu študenti absolvujú v počítačovom laboratóriu v prostredí softvéru R.