Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky a zručnosti potrebné pre softvérovú implementáciu mikroekonomických a makroekonomických modelov vo zvolenom programovacom prostredí. K dosiahnutiu tohto cieľa sú v predmete predstavené základné pojmy z teórie programovania, teoretické aspekty algoritmizácie problémov, základné stavebné prvky programovacieho jazyka R ako aj otázky výpočtovej zložitosti. Získané teoretické poznatky sú následne aplikované pri programovaní vybraných ekonomických modelov. Jedným z čiastkových cieľov predmetu je snaha o zlepšenie kompetencií študentov v oblasti využívania moderných výpočtových prístupov k riešeniu základných otázok tradičnej ekonomickej teórie.