Predmet nadväzuje teoretické znalosti nadobudnuté  počas bakalárskeho štúdia v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, predovšetkým z predmetov Finančné investovanie a Finančné trhy, ako aj na zručnosti nadobudnuté vo finančnej matematike a štatistike.
Na osvojenie si základov obchodovania pomocou Technickej analýzy je potrebné vedieť analyzovať aktuálnu situáciu na trhu, osvojiť si analýzu grafov ako aj používanie základných indikátorov. Po absolvovaní predmetu má študent:
- poznať grafy, ich časové hľadisko ako aj vypovedaciu schopnosť jednotlivých typov grafov
- vedieť analyzovať prevládajúci trend na finančnom trhu ako aj silu trendu pri jednotlivých akciových tituloch,
- na základe indikátorov identifikovať vstupy do obchodných pozícií resp. prognózovať budúci vývoj ceny akciových titulov,
- vytvoriť obchodné stratégie a využívať Money manažment pri tvorbe obchodných stratégií,  
- na základe psychológie obchodovania analyzovať a vylepšovať obchodnú stratégiu.  

V predmete by ste si mali osvojiť uvažovanie obchodníka pri obchodovaní s rôznymi nástrojmi finančného trhu. Získané znalosti a zručnosti sú podstatné pre prácu finančného analytika, finančného poradcu a obchodníka na finančnom trhu.