Vítam Vás v predmete Dôchodkové systémy. Tento predmet patrí medzi voliteľné predmety a keďže sa nachádzate na týchto stránkach, je pravdepodobné, že ste si ho vybrali, za čo sa Vám touto cestou chcem poďakovať. Verím, že svoj výber ani po skončení tohto predmetu neoľutujete.

Obsahom predmetu by malo byť získanie poznatkov o podmienkach, vývoji a aktuálnom dôchodkovom systéme v SR a vo svete, o možnostiach zabezpečenia si finančných prostriedkov pre obdobie staroby prostredníctvom jednotlivých pilierov dôchodkového systému v SR. Využitie poistnomatematických vzorcov pri výpočte jednotlivých druhov dôchodkov.

Ide stále o relatívne nový predmet, preto privítam Vaše postrehy a námety na jeho prípadné vylepšenie.
 
Zoznam študentov a tém v príslušných týždňoch semestra je prístupný nižšie - viď dokument Semestrálne zadania - témy a študenti v jednotlivých týždňoch