Predmet nadväzuje na metódy, uvažovanie a zručnosti nadobudnuté počas bakalárskeho štúdia v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, predovšetkým v účtovníctve, štatistike a informatike (práca s pravdepodobnostnými rozdeleniami, využívanie funkcií v MS Excel). Na dôkladné osvojenie si princípov kapitálového rozpočtovania je potrebné kombinovať prácu v MS Excel (a jeho doplnkami) ako aj inými štatistickými softvérmi. 

Po absolvovaní predmetu má študent:

  • poznať štruktúru a spôsob tvorby štúdie príležitosti ako aj plánu realizovateľnosti pre pripravu kapitálovej investicie,
  • vedieť spracovať finančný plán kapitálovej investície v podniku ako aj spracovať' jeho vyhodnotenie s možnými odporúčaniami,
  • schopnosť vytvoriť a aplikovať vhodný model hodnotenia investície, rozumieť jeho výhodám a nedostatkom,
  • chápať a rozumieť atribútom prostredia realizácie projektu, týkajúcich sa napríklad zdanenia, zmeny cenovej hladiny, tvorby úrovne požadovanej výnosnosti,
  • porozumieť rizikovosti jednotlivých vstupných veličín a vedieť odhadnúť ich pravdepodobnostné rozdelenie,
  • rozumieť úpravám navrhnutého modelu s použitím analytických nástrojov pre zohľadnenie podmienok neistoty,
  • osvojiť si prostredie MS Excel a jeho doplnkov pre spracovanie jednotlivých výpočtov a analýz v kapitálovom plánovaní.

V predmete si študenti osvojujú finančné uvažovanie, učia sa spracovávať a modelovať finančné údaje a robiť odhady vývoja určitých veličín. Získane znalosti a zručnosti sú nevyhnutné pre analýzu a spracovanie údajov v rámci firmy a prípravy jej investičných projektov, predovšetkým vo sfére finančného manažmentu.