Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky o pojmoch ako údaj, informácia, informačný systém, tabuľka, relácia, databáza, dátový typ a pod. V rámci predmetu sa študenti dozvedia o princípoch analýzy údajov, podnikových informačných systémov, dátovom modelovaní, metódach modelovania podnikových procesov, ich implementovaní do prostredia reálnych podnikov a naučia sa vytvárať základné štruktúry usporiadania údajov a relácie medzi danými štruktúrami. Osvoja si prácu s dátovými štruktúrami prostredníctvom databázových aplikácií MS Excel, MS Access a základy práce s SQL.

Po absolvovaní predmetu má študent:

  • ovládať základné pojmy z oblasti spracovávania údajov a databáz,
  • vytvárať databázy a pracovať s nimi v aplikáciach MS Excel a MS Access
  • osvojiť si základy jazyka SQL pri práci s dopytmi v databázovom prostredí,
  • definovať analýzu používateľských požiadaviek na malý IS a prostredníctvom modelovacieho nástroja navrhnúť a zostrojiť model analyzovaného a navrhovaného IS.

V rámci predmetu budú oboznámení aj s trendmi v podnikovej informatike.